Obniżenie wartości nieruchomości – jak uzyskać odszkodowanie?

Odszkodowanie należy się każdemu, kto doznał uszczerbku lub szkody pod wpływem działania lub zaniechania podmiotów działających w sferach publicznej i prywatnej. Sytuację obniżenia wartości nieruchomości albo wzrostu jej ceny regulują dwa podstawowe dokumenty – Ustawa Zasadnicza jaką jest Konstytucja RP oraz Ustawa z dn. 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z tym ostatnim aktem prawnym, użytkownik i właściciel gruntów może dochodzić odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości. Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla danej miejscowości może wpłynąć zarówno na zmniejszenie, jak i zwiększenie wartości nieruchomości. Jeżeli zaistnieje przypadek pierwszy, obniży się wartość nieruchomości, którą gmina chce przeznaczyć np. na budowę drogi szybkiego ruchu, właściciel gruntów może przez okres 5 lat może ubiegać się o odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości. Poszkodowany może na własny koszt dokonać wyceny swoich gruntów uwzględniających lokalny plan zagospodarowania przestrzennego. Wycena gruntu stanowi materiał dowodowy, który sąd powszechny lub administracyjny może uwzględnić w sprawie. Jeżeli sąd uzna, że odszkodowanie za utratę nieruchomości jest uzasadnione, gmina wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie lub też może za zgodą właściciela odkupić od niego nieruchomość zgodnie z zatwierdzoną przez sąd wyceną gruntów. Każdy plan zagospodarowania przestrzennego, będący aktem prawa lokalnego, lub zmiana tego planu, powodująca utratę wartości nieruchomości, daje właścicielowi działki prawo do ubieganie się o rekompensatę w postaci odszkodowania.